CALL FOR ELECTION OF ACADEMIC STAFF AT THE FACULTY OF DENTAL MEDICINE AND VOCATIONAL MEDICAL SCHOOL (MK)

CALL FOR ELECTION OF ACADEMIC STAFF AT THE FACULTY OF DENTAL MEDICINE AND VOCATIONAL MEDICAL SCHOOL (MK)

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ И АСИСТЕНТИ

НА МЕЃУНАРОДНИОТ БАЛКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

Конкурс за избор на наставници и асистенти на Факултетот по дентална медицина и Високата медицинска школа  во состав на Меѓународниот балкански универзитет во Скопје, во сите наставно-научни, наставни и соработнички звања, по наставно- научни подрачја, полиња и области  и тоа:

Факултет за дентална медицина

КОД     Позиција

 1. Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (1) Природно-математички науки; поле: (102) Биологија; област: (10200) Биологија (10208) Генетика– еден (1) извршител;
 2. Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (1) Природно-математички науки; поле: (102) Биологија; област: (10201) Хемија (10207) Физиологија– еден (1) извршител;
 3. Наставник во сите звања во  наставно-научно подрачје:(3),Клиничка медицина и здравство; поле: (302) Клиничка медицина ;област: (30202) Ендокринологија и заболувања на метаболизамот; (30206)Хематологија; (30207) Гастро-Ентерохепатологија,; (30209) Кардиологија; (30212) Нефрологија;(302015) Пулмологија  со фтизиологија;(30222) Реумологија; (30225) Други – еден (1) извршител;
 4. Наставник во сите звања во  наставно-научно подрачје:(3),Клиничка медицина и здравство; поле: (302) Клиничка медицина ; област: (30202) Ендокринологија и заболувања на метаболизамот и (30212)  Нефрологија – еден (1) извршител;
 5. Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (3) Медицински науки и здравство; поле: (302) Клиничка медицина; област:  (30201) дерматовенерологија – еден (1) извршител;
 6. Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (3) Медицински науки и здравство; поле: (302) Клиничка медицина; област:  (20219) офталмологија – еден (1) извршител;
 7. Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (3) Медицински науки и здравство; поле: (303) Хирургија (општа); област: (30300) Анестезиологија и реанимација – еден (1) извршител;
 8. Наставник во сите звања во наставно-научното подрачје (3) Медицински науки и здравство,поле (302), клиничка медицина, област Инфектологија (30208) – еден (1) извршител;
 9. Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (3) Медицински науки и здравство; поле: (304) Стоматологија; област:  (30400) општа стоматологија (дентални развојни аномалии,кариологија,ендодонција, фокална инфекција) – два (2) извршители;
 10. Наставник во сите звања во наставно-научно подрачје: (3) Медицински науки и здравство; поле: (304) Стоматологија; област: (30403) ортодонција – два (2) извршител;
 11. Наставниник во сите звања во наставно-научно подрачје:  (3) Медицински науки и здравство поле: (304) Стоматологија; област: (30404) Дентална патологија – еден (1) извршител;
 12. Асистент: подрачје: (3) Медицински науки и здравство; поле:(304) Стоматологија; област: општа стоматологија (30400) – три (3) извршители;
 13. Асистент: подрачје: (3) Медицински науки и здравство; поле: (304) Стоматологија; област:  (30404) дентална патологија – два (2) извршители;
 14. Асистент: подрачје: (3)  Медицински науки и здравство; поле: (304) Стоматологија; област: (30407) Протетика –  два (2) извршители;
 15. Асистент: подрачје: (3) Медицински науки и здравство; поле: (304) Стоматологија; област: (30407) пародонтологија – два (2) извршители.

Висока медицинска школа

КОД     Позиција

 1. Наставник во сите звања во наставно подрачје: (3) Медицински науки и здравство; поле: (305) Здравствена нега (сестринство), област: (30505) Гинекологија и акушерство со нега – еден (1) извршител;
 2. Наставник во сите звања во наставно подрачје: (3) Медицински науки и здравство; поле: (30507) Детски болести со нега на болно и здраво дете– еден (1) извршител
 3. Наставник во сите звања во наставно  подрачје: (1) Природно-математички науки; поле: (102) Биологија; област: (10201) Хемија (10207) Физиологија– еден (1) извршител;

Позиции за избор во повисоко наставно-научно звање на Факултетот за дентална медицина

КОД     Позиција

 1. Наставник во наставно-научно звање вонреден професор од: (1) Природно-математички науки; поле: (102) Биологија; област: (10200) Биологија (10208) Генетика. – еден (1) извршител;
 2. Наставник во наставно-научно звање вонреден професор од: Медицински науки и здравство; поле: (304) Стоматологија; област: (30403) ортодонција – еден (1) извршител;
 3. Наставник во наставно-научно звање вонреден професор од: . Медицински науки и здравство; поле: (304) Стоматологија; област: (30403) ортодонција – еден (1) извршител.

I. Покрај општите услови утврдени со Законот за високото образование, кандидатите кои конкурираат за избор во наставно-научно звање на Факултетот за Дентална медицина треба да ги исполнуваат и следните услови:

 • да имаат завршено трет циклус студии (докторат на науки), во научната област;
 • да ги исполнуваат општите услови пропишани со Законот за високо образование,  предвидени во член 164, 165 и со Правилникот за критериуми и постапка за избор
 • на наставно-научни, наставни и соработнички звања на Меѓународен Балкански Универзитет.

II. Кандидатите за избор во наставничко и соработничко звање треба:

 • да имат завршено втор циклус (магистерски студии), во научната област;
 • да ги исполнуват општите условите пропишани со  Законот за високо образование наведени во член 169, 170 и со Правилникот за критериуми и постапка за избор на наставни и соработнички звања на Меѓународниот балкански универзитет.

III. Кандидатите за избор, треба да ги достават следните документи:

 • мотивационо писмо;
 • целосна академска биографија (CV);
 • диплома за завршен докторат (еден примерок од дипломата оригинал или копија заверена кај нотар);
 • странските дипломи да се нострифицирани и дополнети со еквиваленција на оценките;
 • список на објавени научни и стручни трудови (по еден примерок од трудовите електронски во PDF)  и
 • уверение за државјанство.

Документите треба да бидат поднесени најдоцна до 22.05.2022 година, на следната адреса:

Меѓународен балкански универзитет, ул. Македонско-косовска бригада бб, 1000 Скопје

Електронски верзии на горенаведените документи треба да се пратат на следната емаил адреса:

hrmed@ibu.edu.mk

Сите кандидати треба задолжително да го наведат кодот за кој аплицираат.

Некомплетните апликации нема да бидат земени предвид. 

МЕЃУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

Македонско-косовска бригада бб, 1000 Скопје

Тел: +389 2  55 15 000

Емаил: hrmed@ibu.edu.mk

Веб-страна: www.ibu.edu.mk