fbpx

THE BEST STUDENTS, AT THE BEST UNIVERSITY!

IBU SCHOLARSHIP PROGRAMME 2020/2021

We are very pleased to announce the New Scholarship Programme of the International Balkan University for the academic year 2020/2021. As a socially responsible higher education institution, we remain fully committed to supporting education and science in the Republic of North Macedonia and the Balkan region by providing scholarships of up to 100% to the most talented and most successful students. In the past 14 years since our foundation, more than 1200 students have benefited from our Scholarship Programme and today represent highly-qualified professionals, changers of tomorrow, decision-makers for a better world. They are the true ambassadors of International Balkan University, and our modern, qualitative, student-focused, and career-oriented educational system.

With our contemporary study programs that provide our students with countless opportunities to start a career right after graduation; the quality of education recognized internationally by the Shanghai University Ranking which saw IBU on top of the universities in North Macedonia in the field of teaching and learning; curricula completely in English language, international educational environment with students from 15+ countries; dynamic application of Erasmus+ Student Mobility Programme; a world-class campus in Skopje; and most importantly, scholarships of up to 100% for bachelor studies according to student’s success in high school, in the academic year 2020/2021, we strive to add hundreds of new successful students in the same path, with an unchanged vision – excellence for the future!

The IBU Scholarship Programme 2020/2021 is applicable for students who are citizens of the following countries: North Macedonia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, and Serbia. The Scholarship Programme is limited to the quota of students for all accredited study programs and it will not be applied for candidates who will enroll at the Faculty of Dental Medicine or Vocational Medical School, which are in the process of accreditation.

The scholarship rate is also valid for the English Preparatory Programme for candidates who do not have the required proficiency in English.

The student recruitment campaign will continue until 30th September 2020.

The terms and conditions of the contract for students who will be awarded a scholarship are regulated with internal acts of the university.

The IBU Scholarship Programme is sponsored by the Foundation for Education and Culture “ÜSKÜP”, founder and owner of International Balkan University.


Read the call for enrolment of students First Cycle Studies Academic Year 2020/2021

SCHOLARSHIP PROGRAMME 2020/2021

* the status of ‘Best student of the generation’ is confirmed with an official letter, signed and sealed by the Directorate of the High School. 

 

APPLICATION & ENROLLMENT DATES

 

НАЈДОБРИТЕ МАТУРАНТИ, НА НАЈДОБРИОТ УНИВЕРЗИТЕТ!

НОВА ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ 2020/2021

Со задоволство ви ја претставуваме новата Програма за стипендии на Меѓународниот балкански универзитет за академската 2020/2021 година. Како општествено-одговорна високообразовна институција, остануваме целосно посветени на поддршката на образованието и науката во Република Северна Македонија и Балканскиот регион, обезбедувајќи стипендии до 100% за најталентираните и најуспешни матуранти. Во изминатите 14 години од нашето основање, повеќе од 1200 студенти беа поддржани преку нашата програма за стипендии и денес тие се високо квалификувани професионалци, носители на промените во општеството и лидери во новиот свет. Тие се вистински амбасадори на Меѓународниот балкански универзитет и на нашиот модерен и квалитетен образовен систем, ориентиран кон кариерите и фокусиран на студентите.

Новата програма за стипендии 2020/2021 ќе биде применета за студенти кои се државјани на следните земји: Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија. Програмата за стипендии е ограничена со квоти на студенти на акредитираните студиски програми и истата нема да важи за Факултетот за дентална медицина и Високата медицинска школа кои како нови единици и студиски програми се во процесот на акредитација.

Стипендијата која што ќе ја добијат најуспешните матуранти ќе важи и за Подготвителната програма по англиски јазик за оние кои немаат задоволително ниво на познавање на англискиот јазик, како службен и единствен јазик на настава на МБУ.

Пријавувањето и запишувањето на новата генерација на студенти ќе трае до 30 септември 2020 година.

Условите и критериумите на договорот за стипендирање на студенти е регулиран со интерни акти на Меѓународниот балкански универзитет.

Програмата за стипендии е спонзоризирана од Фондацијата за образование и култура „УСКУП“, основач и сопственик на Меѓународниот балкански универзитет.


Прочитај го конкурсот за запишување на студенти на прв циклус студии во академската 2020/2021 година

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ 2020/2021

*  статусот „Првенец на генерација“ се докажува со потврда издадена од директорот на средното училиште.  


РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ


КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ!

Меѓународен балкански универзитет – Кампус Ул. Македонско-косовска бригада бб, 1000 Скопје Тел: +389 2 55 15 000 (Whatsapp, само пораки): + 389 75 300 293 Емаил: info@ibu.edu.mk

MATURANTËT MË TË MIRË, NË UNIVERSITETIN MË TË MIRË

PROGRAMI I RI I BURSAVE 2020/2021

Me kenaqësi të veçantë jua prezantojmë Programin e ri të bursave të Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik për vitin akademik 2020/2021. Si institucion i arsimit të lartë me përgjegjësi shoqërore, mbetemi tërësisht të përkushtuar në mbështetjen e arsimit dhe shkencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe rajonin e Ballkanit, duke siguruar bursa deri në 100% për maturantët më të talentuar dhe më të suksesshëm. Gjatë 14 viteve të kaluara që nga themelimi ynë, më shumë se 1200 studentë përfituan nga programi ynë i bursave dhe sot ata janë profesionistë të kualifikuar, bartës të ndryshimeve në shoqëri dhe liderë në botën e re. Ata janë ambasadorë të vërtëtë të Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik dhe të sistemit tonë arsimor modern dhe kualitativ, të fokusuar në studentët dhe të orientuar drejt karrierave të tyre.

Programi i ri i bursave 2020/2021 do të implementohet për studentë që janë shtetas të këtyre shteteve: Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi dhe Sërbia. Programi i bursave është i kufizuar me kuotat e studentëve për çdo program studimor të akredituar dhe i njejti nuk do të vlejë për Fakultetin e Medicinës Dentale dhe Shkollën e Lartë Medicinale të cilat janë në proces të akreditimit.

Bursa që do ta fitojnë maturantët më të suksesshëm do të vlejë edhe për Programin përgatitor të gjuhës angleze për ata studentë që nuk kanë njohuri të mjaftueshme të gjuhës angleze, e cila është gjuhë pune dhe studimi në IBU.

Aplikimi për Programin e Bursave dhe regjistrimi i studentëve do të vazhdojë deri në 30 shtator 2020.

Kushtet dhe kriteret e marrëveshjes për bursë me studentët që do të fitojnë bursë janë të rregulluara me aktet interne të Universitetit.

Programi i bursave është sponsorizuar nga Fondacioni për arsim dhe kulturë “USKUP”, themelues i Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik.

Lexo Konkursin për regjistrimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve në vitin akademik 2020/2021


PROGRAMI I RI I BURSAVE 2020/2021

* statusi “Nxënës i Gjeneratës” dëshmohet me vërtetim të lëshuar nga dejtoria e shkollës së mesme


AFATET E PARAQITJES DHE REGJISTRIMIT


NA KONTAKTONI!
Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik – Kampusi
Bul. Makedonsko-Kosovska brigada pn, Shkup
Tel: +389 2 55 15 000   (whatsapp mesazhe): +389 75 300 293
Email: info@ibu.edu.mk

EN İYİ ÖĞRENCİLER, EN İYİ ÜNİVERSİTEDE!

ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVESİTESİ TARAFINDAN YENİ BURS PROGRAMI

Uluslararası Balkan Üniversitesi olarak 2020/2021 akademik yılında, lise öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca elde ettikleri başarıya dayanan “En İyi Öğrenciler, En İyi Üniversitede!” başlıklı yeni Burs Programını sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yeni program kapsamında; seçkin başarıya sahip mezunlar, % 100’e varan burs kazanabilecek ve eğitimin tamamen İngilizce olduğu; Şanghay Üniversiteler Sıralaması tarafından yapılan en son değerlendirmeye göre, öğretim ve eğitim alanında Kuzey Makedonya’nın en iyi üniversitesinde okuma fırsatı bulacaklardır.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Balkan bölgesindeki eğitim ve bilimi desteklemeye kendine misyon edinmiş bir kurum olarak UBU, en yetenekli ve başarılı mezunlara % 100’e varan burs sağlamaya devam etmektedir. Üniversitenin kuruluşundan bu yana geçen 14 yıl boyunca, 1.200’den fazla öğrenci burs programından yararlanmış ve bugün yüksek nitelikli profesyoneller olarak kurum ve şirketlerdeki yerlerini almışlardır. Aynı zamanda mezunlarımız, Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin modern, kaliteli öğrenci merkezli ve kariyer odaklı sistemiminin gerçek elçileridirler.

Uluslararası Balkan Üniversitesi, 15 ülkeden öğrencileri ve Üsküp’te dünya standartlarında kampüsü ile uluslararası kabul görmüş bir üniversitedir. Öğrenciler ayrıca, Avrupa Birliği’nin projesiyle sağlanan tam bir bursla, UBU’nun kurumlar arası işbirliğine sahip olduğu 40 ülkede 200’den fazla üniversiteden birinde yeri doldurulamaz bir çalışma deneyimi sağlayan Erasmus + öğrenci değişim programından yararlanma fırsatına sahip olacaklar.

IBU Burs Programı 2020/2021, aşağıdaki ülkelerin vatandaşları  için geçerlidir:

  • Kuzey Makedonya,
  • Arnavutluk,
  • Bosna Hersek,
  • Kosova,
  • Karadağ
  • Sırbistan

Burs Programı, akredite edilmiş tüm eğitim programları için öğrenci kontenjanı ile sınırlıdır. ve akreditasyon sürecindeki Diş Hekimliği Fakültesine veya Mesleki Tıp Fakültesine kayıt yaptıracak adaylara uygulanmaz.

İngilizce yeterlilik düzeyine sahip olmayan adaylar için burs oranı İngilizce Hazırlık Programı için de geçerlidir.

Öğrenci kayıt dönemi 30 Eylül 2020’ye kadar devam edecek.

Burs alacak öğrenciler için sözleşmenin hüküm ve koşulları üniversite tarafından hazırlanır.

IBU Burs Programı, Uluslararası Balkan Üniversitesi kurucusu ve sahibi olan “ÜSKÜP” Eğitim ve Kültür Vakfı  tarafından desteklenmektedir.

2020/2021 Akademik Yılı Lisans Programları Kayıt Duyrusu


BURS PROGRAMI 2020/2021

* "en iyi öğrencisi' statüsü, Lise Müdürlüğü tarafından imzalanan ve imzalanan resmi bir mektupla teyit edilir.

KAYIT DÖNEMİ